Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů pro KD CAPITAL LTD

Kdo jsme?

Jsme KD Capital Ltd se sídlem v L. Karavelov 2 Street, Plovdiv, Bulharsko, EU DIČ : 205391327. Zabýváme se propojením potenciálních klientů/žadatelů s bankami, s nimiž spolupracujeme, s cílem uzavřít smlouvu o úvěru/půjčky/výpůjční smlouvě mezi bankou a klientem.

Zpracování osobních údajů bereme vážně a zavázali jsme se chránit vaše údaje a pracujeme v souladu s obecným nařízením EU o ochraně údajů 2016/679 (GDPR). V rámci této zásady chceme ukázat transparentním a jasným způsobem, jak zpracováváme osobní údaje.

Co to znamená zpracovávat osobní údaje a čí osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se osoby, jejíž totožnost je prokázána nebo identifikovatelná (dále jen „odpůrce“).

Zpracování je jakýkoli proces nebo soubor operací prováděných s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, ať už automatizovanými nebo neautomatizovanými prostředky, jako je shromažďování, zaznamenávání, organizace, strukturování, ukládání, přizpůsobování nebo úprava, vyhledávání, vhled, vyhledávání, použití, zpřístupnění přenosu , jiné rozšíření nebo zpřístupnění, synchronizace nebo kombinování, omezení, odstranění nebo zničení.

Zpracováváme osobní údaje návštěvníků našich stránek, kteří souhlasili se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účely, a údaje respondentů, kteří podali žádost nebo žádost o úvěr/půjčku/výpůjčku prostřednictvím našich webových stránek.

Kdy a proč zpracováváme osobní údaje?

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat pro účely přímého marketingu a průzkumu trhu, pokud nám k tomu dáte svůj souhlas.

Když odešlete dotaz nebo žádost o úvěr/půjčku/výpůjčku prostřednictvím našich webových stránek, zpracováváme vaše osobní údaje jménem banky, které je dotaz nebo žádost předána, a pak jednáme jako vykonavatel.

Zpracování osobních údajů návštěvníků našich webových stránek, které podávají dotaz nebo žádost bance týkající se vydání úvěru/půjčky/ výpůjčky, se provádí za účelem uzavření smlouvy a plnění závazků ze smlouvy mezi bankou a klientem (respondenty), jakož i za účelem splnění zákonných povinností banky týkajících se uzavření smlouvy – identifikace klienta.

Banka, které jsou vaše osobní údaje předány za účelem uzavření smlouvy, je může také zpracovat za účelem sledování oprávněného zájmu (možné soudní řízení atd.).

Pokud jednáme jako vykonavatel zpracování, budete informováni o zpracování osobních údajů zpracovatelskou bankou.

Právní základ pro zpracování údajů

Na základě vašeho souhlasu zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu a průzkumu trhu. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat (odhlášení nebo e-mail) a my vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat.

Když zpracováváme údaje osoby podávající žádost nebo žádost o úvěr/půjčku/výpůjčku, jednáme jménem partnerské banky a osobní údaje jsou zpracovávány za účelem uzavření a plnění smlouvy, plnění právních závazků banky a oprávněných zájmů banky. Vždy vás budeme informovat, jehož jménem údaje shromažďujeme, pro jaké účely, stejně jako další podrobnosti o zpracování.

Jaké údaje zpracováváme?

Pro účely přímého marketingu a průzkumu trhu zpracováváme informace návštěvníků našich webových stránek, které jsou nezbytné pro kontakt (jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo).

Když jednáme jako vykonavatel zpracování a shromažďujeme informace jménem banky, shromažďujeme osobní údaje od návštěvníků našich webových stránek, kteří podají žádost nebo žádost o úvěr/půjčku/výpůjčku. Množství zpracovávaných dat závisí na pokynech obdržených od banky, pro kterou jsou data zpracovávána.

Při podání dotazu nebo žádosti by měl žadatel vyplnit osobní identifikační údaje (jméno, příjmení, pohlaví, datum a místo narození atd.), kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail atd.), informace o bankovním účtu. Pro účely ověření naší totožnosti můžeme požádat žadatele, aby se vyfotil s občanským průkazem.

Banka, ve které je požadován úvěr/půjčka/výpůjčka, může požadovat dodatečné informace nebo žadatel může předložit dodatečnou dokumentaci.

Je-li povinné, že existuje smluvní záruka na platbu podle smlouvy s bankou, může být žadatel rovněž požádán, aby předložil osvědčení o sjednané záruce, a údaje žadatele jsou sdíleny s poskytovatelem záruky za účelem získání záruky.

S vaším výslovným souhlasem mohou být vaše kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo) sdíleny s poskytovateli záručních služeb za účelem nabízení jejich produktů a služeb prostřednictvím přímého marketingu.

Soubory cookie

Cookie je textový soubor odeslaný webovou stránkou a uložený v uživatelském zařízení. Web nemá přístup k jiným souborům na zařízení uživatele. Obsah cookies neumožňuje identifikaci uživatelů.

Na našich webových stránkách používáme cookies k vytváření statistik používaných k optimalizaci a úpravě služeb, které poskytujeme, abychom se lépe přizpůsobili potřebám uživatelů, udržovali relaci webových stránek, optimalizovali nástroje používané na webových stránkách (např. kalkulačky).

Další informace o používání souborů cookie naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.

Jak shromažďujeme osobní údaje?

Osobní údaje shromažďujeme přímo od subjektu údajů vyplněním online formuláře na našich webových stránkách.

Ochrana údajů

Údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje bezpečnost a důvěrnost dat a umožňuje ochranu dat, snížení objemu dat, dodržování zásad týkajících se rozsahu zpracování, doby ukládání a dostupnosti údajů.

Zavedli jsme různá technická, organizační a elektronická opatření na ochranu dat před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnou nebo zničením.

Přenos a sdílení údajů

Informace, které zpracováváme jako vedoucí zpracování, můžeme sdílet s našimi spolupracovníky, kteří nám poskytují služby (např. služby údržby informačního systému) v rozsahu, v jakém je přístup k osobním údajům nezbytný pro účely poskytování služeb. Osobní údaje nepředáváme do zemí mimo EU nebo EHP, pokud pro to neexistuje legitimní základ, a to i příjemci v zemi, která je odhodlána poskytovat odpovídající úroveň ochrany v souladu s GDPR, nebo na základě nástroje, který pokrývá požadavky EU na předávání osobních údajů ze zemí mimo EU.

Když zpracováváme údaje ve funkci vykonavatele zpracování, předáváme je bance, jejímž jménem shromažďujeme osobní údaje v postavení vykonavatele. Banky mohou dále sdílet údaje v souladu se svými vnitřními zásadami. Vždy vás budeme informovat při odesílání dotazu nebo žádosti prostřednictvím našich webových stránek, jejichž jménem zpracováváme údaje a údaje o zpracování. Také pro realizaci záruky související se smlouvou s bankou můžeme předat vaše informace poskytovateli záruky.

Jak dlouho uchováváme data?

Údaje, které zpracováváme na základě privilegií, uchováváme, dokud není souhlas odvolán.

Údaje, které zpracováváme jménem banky, se kterou spolupracujeme, uchováváme po dobu, kterou banka určí jako vedoucí zpracování.

Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracování vašich osobních údajů?

V souladu s GDPR máte ve vztahu ke svým osobním údajům následující práva:

  1. právo být informován o zpracování osobních údajů.
  2. právo na přístup k údajům – být informován, zda jsou vaše údaje zpracovávány, či nikoli, a mít k nim přístup, pokud zpracování existuje.
  3. právo na opravu – pokud jsou informace, které o vás zpracováváme, nesprávné nebo neúplné nebo je chcete změnit, máte právo požádat o opravu stejných nebo doplnit neúplné osobní údaje.
  4. právo na výmaz („právo být zapomenut“) – pokud jste svůj souhlas se zpracováním osobních údajů stáhli, pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány nezákonně nebo pokud vaše údaje již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jakýmkoli způsobem zpracovány.
  5. právo na omezení zpracování – například pokud jste vznesli námitku proti zpracování údajů, pokud máte pochybnosti o přesnosti zpracovávaných osobních údajů nebo o zákonnosti jejich zpracování, ale nechcete, aby byly údaje vymazány, nebo pokud jsou stále potřebné ke splnění zákonných požadavků.
  6. právo na přenositelnost údajů – Pokud je zpracování prováděno automatizovanými prostředky, můžete požádat o přímý přenos vašich osobních údajů jinému správci zpracování, pokud je to technicky proveditelné.
  7. právo vznést námitku a podat stížnost

Pokud se domníváte, že vaše práva byla porušena, máte právo podat stížnost na:

  • info@liderpress.hr
  • Komise pro ochranu osobních údajů www.cpdp.bg, e-mail: kzld@cpdp.bg, adresa: Prof. Cvetan Lazarov nr. 2, Sofija, Bulharsko.

Pokud si přejete uplatnit jakékoli právo v souvislosti se zpracováním osobních údajů při zpracování vašich údajů jménem banky, pokud o to požádáte, předáme toto bance jako vedoucímzpracování. Před zpracováním osobních údajů vás budeme informovat o kontaktních údajích vedoucího zpracování.

Co když nechcete, aby byly vaše osobní údaje zpracovávány?

Pokud je zpracování založeno na souhlasu, pokud si nepřejete souhlasit, nebudeme vaše osobní údaje zpracovávat a pokud již udělený souhlas odvoláte, pozastavíme zpracování vašich údajů.

V případech, kdy zpracováváme údaje jménem banky, se zpracování údajů provádí za účelem uzavření a uzavření smlouvy s bankou, takže pokud si nepřejete, aby vaše osobní údaje byly zpracovány, nebudete moci s bankou uzavřít smlouvu.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo změnit naše zásady ochrany osobních údajů a aktuální zásady ochrany osobních údajů budou vždy zveřejněny na našich webových stránkách.

Kontakt

Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím na adrese: info@liderpress.hr.

Proč nás vybrat?

Dlouholeté zkušenosti v oblasti financí nás řadí mezi přední v oblasti mikroúvěrů.

Průhlednost

Nejsou zde žádné skryté náklady. Před žádostí o půjčku si předem vypočtěte všechny náklady na splácení úvěru, půjčky a výpůjčky.
k

Vyplnit formulář

Jakmile vyberete částku, kterou chcete platit na váš účet, musíte zadat všechny požadované informace a vyplnit formulář žádosti.

Naše odpověď

Pokud jste formulář úspěšně vyplnili a poslali nám jej k ověření, můžete brzy očekávat zpětnou vazbu ohledně schválení půjčky.

Způsob platby

Po schválení úvěru, půjčky nebo výpůjčky budou vaše peníze vyplaceny přímo na účet. Platba je možná co nejdříve po 15 minutách od schválení.
         
Hodnocení: 4.8 / 5 (151 hodnocení)

Home » Ochrana osobních údajů